Previous slide
Next slide

Duanpen Channarong

นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
โทร. 089 858 7962

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒาหลักสูตรและอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านสุขภาพจิต โดยการจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารสร้างสุขรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 – 16 กุมภาพันธ์ 2567
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ประเมินสุขภาพใจ MENTAL HEALTH CHECK IN
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (PG) รุ่นที่ 24
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 11 เดือน)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560
1. บทความเรื่อง เอกสารการทำประชาคม
2. บทความเรื่อง ความเห็นของพนักงานอัยการ
3. บทความเรื่อง ขอรายชื่อชาติพันธุ์
4. บทความเรื่อง ขอมูลทะเบียนราษฎร
5. บทความเรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
การรับฟังข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษาค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1. บทความเรื่อง รู้หน้า ไม่รู้ใจ
2. บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ
3. บทความเรื่อง ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน
4. บทความเรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น
5. บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว
ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัคซีนใจ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคารถเช่า
ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินการจัดโครงการ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2566
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมกราคม 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการจัดโครงการ
จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
กระจกรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าวีโก้
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการ
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร(คลิก)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการจัดโครงการ
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
จ้างตรวจเช็คระยะตามกำหนดพร้อมซ่อมแซมรถยนต์
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
จ้างเหมาบริการออกแบบและพิมพ์เกียรติบัตร
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการจัดโครงการ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการจัดโครงการ
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการ
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารโครงการ
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำหรับโครงการ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤศจิการยน 2565
วัสดุก่อสร้าง
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
ซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ราชการ
ซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างเหมาจัดทำทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565
จ้างเหมาบริการผลิกสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
วัสดุก่อสร้าง
จ้างเหมาทำตรายาง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิการยน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน รุ่น 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในอำเภอต้นแบบที่มีการบูรณาการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นโค้ชสำหรับบุคลากรการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ด้วยหลักสูตร HERO Consultant
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid : PFA) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รุ่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นโค้ชสำหรับบุคลากรการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ด้วยหลักสูตร HERO Consultant
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (standy)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจ และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในอำเภอต้นแบบฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบและพิมพ์เกียรติบัตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3-5 ปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในรูปแบบถุงผ้า เรื่อง Mental Health Check In
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทางการแพทย์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรตพร้อมขาตั้งและที่ใส่แอลกอฮอล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รุ่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รุ่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน กน 5623 นครสวรรค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์วัดไฟ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและทำความสะอาดรอบอาคารศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
รายงานผลจัดซื้องบลงทุน 2565/สขร.ประจำปี 2565
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
สขร.
สขร. ประจำปีงบประมาณ 2567
สขร. ประจำปีงบประมาณ 2566
สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567
สขร. ประจำเดือน มกราคม ปี 2567
สขร. ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566
สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2566
สขร. ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2566
สขร. ประจำเดือน กันยายน ปี 2566
สขร. ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2566
สขร. ประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2566
สขร. ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2566
สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2566
สขร. ประจำเดือน เมษายน ปี 2566
สขร. ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566
สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566
สขร. ประจำเดือน มกราคม ปี 2566
สขร. ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2565
สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2565
สขร. ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2565
สขร. ประจำเดือน กันยายน ปี 2565
สขร. ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2565
สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2565
สขร. ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2565
สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2565
สขร. ประจำเดือน เมษายน ปี 2565
สขร. ประจำเดือน มีนาคม ปี 2565
สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565
สขร. ประจำเดือน มกราคม ปี 2565
องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
การดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ตรวจสุขภาพใจ
MENTAL HEALTH CHECK-IN
Mental Health Check-In
ติดตามศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ผ่านทาง FACEBOOK

สาระและความรู้ผ่านทาง YouTube
1 of 14
ติดต่อเรา

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ที่ตั้ง 2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ : 0 5626 7289 , โทรสาร : 0 5626 7405, เบอร์มือถือ 08 1680 9979
E-maill : mhc03@dmh.mail.go.th / mhc03.dmh@gmail.com / mhc03.dmh@hotmail.com
Fecebook :https://www.facebook.com/MHC03THAI

Scroll to Top
Skip to content