หน้าแรก

– คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (คลิก)
– แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (คลิก)
– หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (คลิก)
– ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560

1. บทความเรื่อง เอกสารการทำประชาคม
2. บทความเรื่อง ความเห็นของพนักงานอัยการ
3. บทความเรื่อง ขอรายชื่อชาติพันธุ์
4. บทความเรื่อง ขอมูลทะเบียนราษฎร
5. บทความเรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

– การรับฟังข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน (คลิก)
– การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษาค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562 (คลิก)
– แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (คลิก)
– คำสั่งแต่งตั้ง CIO กระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 (คลิก)
– จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเปิดปีงบใหม่ ต.ค. 62
พบกับเรื่องอินเทรนด์เกาะกระแส เรื่องเด็ด ที่ไม่ควรพลาด คลิกเลยจ้า https://bit.ly/2IxB00f
– สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 (คลิก)
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
1. บทความเรื่อง รู้หน้า ไม่รู้ใจ (คลิก)
2. บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ (คลิก)
3. บทความเรื่อง ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน (คลิก)
4. บทความเรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น (คลิก)
5. บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว (คลิก)
– ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ขอประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)
– โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ขอประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คลิก)
– ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)
– กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)
– สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)
– สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)
– ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต แขนงจิตบำบัดความคิด และพฤติกรรม และแขนงวิทยาการสารเสพติดและโรงทางจิตเวช นอกเวลาราชการ (คลิก)

– รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานบริการ (คลิก)
– ใบสมัครพนักงานราชการ (คลิก)

– ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินการจัดโครงการ (คลิก)
– ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2566 (คลิก)
– ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมกราคม 2566 (คลิก)
– ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการจัดโครงการ (คลิก)
– จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิต (คลิก)
– กระจกรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าวีโก้ (คลิก)
– ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการ (คลิก)
– จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (คลิก)
– ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการจัดโครงการ (คลิก)
– จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (คลิก)
– จ้างตรวจเช็คระยะตามกำหนดพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ (คลิก)
– จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการ (คลิก)
– เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2566 (คลิก)
– ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนธันวาคม 2565 (คลิก)
– ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (คลิก)
– จ้างเหมาบริการออกแบบและพิมพ์เกียรติบัตร (คลิก)
– ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการจัดโครงการ (คลิก)
– ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการจัดโครงการ (คลิก)
– จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (คลิก)
– ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการ (คลิก)
– ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารโครงการ (คลิก)
– จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำหรับโครงการ (คลิก)
– เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2565 (คลิก)
– ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (คลิก)
– ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤศจิการยน 2565 (คลิก)
– วัสดุก่อสร้าง (คลิก)
– จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (คลิก)
– ซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ราชการ (คลิก)
– ซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต (คลิก)
– วัสดุงานบ้านงานครัว (คลิก)
– จ้างเหมาจัดทำทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (คลิก)
– ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (คลิก)
– ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 (คลิก)
– จ้างเหมาบริการผลิกสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิต (คลิก)
– วัสดุก่อสร้าง (คลิก)
– จ้างเหมาทำตรายาง (คลิก)
– เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิการยน 2565 (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนตุลาคม 2565 (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม 2565 (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2565 (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย คิดเป็น คิดดี คิดให้ ด้วยสายใยผูกพัน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน รุ่น 3 (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีใจและความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในอำเภอต้นแบบที่มีการบูรณาการสุขภาพจิต ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นโค้ชสำหรับบุคลากรการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ด้วยหลักสูตร HERO Consultant (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เรื่องการปฐมพยาบาลทางใจ (Psychological First Aid : PFA) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รุ่น (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นโค้ชสำหรับบุคลากรการศึกษาในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ด้วยหลักสูตร HERO Consultant (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (standy) (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างวัคซีนใจ และความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในอำเภอต้นแบบฯ (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบและพิมพ์เกียรติบัตร (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3-5 ปี (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในรูปแบบถุงผ้า เรื่อง Mental Health Check In (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2565 (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทางการแพทย์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรตพร้อมขาตั้งและที่ใส่แอลกอฮอล์ (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รุ่น (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รุ่น (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน กน 5623 นครสวรรค์ (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์วัดไฟ (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิต (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (คลิก)
– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและทำความสะอาดรอบอาคารศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (คลิก)
– รายงานผลจัดซื้องบลงทุน 2565/สขร.ประจำปี 2565(คลิก)
– แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (คลิก)

– สขร. ประจำเดือน มีนาคม ปี 2566 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มกราคม ปี 2566 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2565 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2565 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2565 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน กันยายน ปี 2565 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2565 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2565 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2565 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2565 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน เมษายน ปี 2565 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มีนาคม ปี 2565 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565 (คลิก)
– สขร. ประจำเดือน มกราคม ปี 2565 (คลิก)

นางเดือนเพ็ญ  ชาญณรงค์
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
โทร. 089 858 7962

การดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

แนวทางในการส่งเสริมให้เด็ก “คิดเป็น คิดดี คิดให้”


ติดตามศูนย์สุขภาพจิต


ผ่านทาง FACEBOOK


สาระและความรู้


ผ่านทาง YouTube


จำนวนผู้เยี่ยมชม


free hit counter

ผู้ชม : 12,425